OPŠTI USLOVI

 1. Utvrđivanje uzroka Predmet Opštih uslova

Predmet ovih Opštih uslova (u daljem tekstu: Opšti uslovi) je da propiše prava, obaveze i odgovornosti društva Linum Internet Solution d.o.o Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Hajduk Stankova 2, Beograd, i matičnim brojem 21088030 (u daljem tekstu „Društvo„) i vas kao korisnka usluga (u daljem tekstu: Korisnik), a u vezi sa korišćenjem usluga Web servisa i Web dodataka (u daljem tekstu zajedno Usluge), na način kako je to definisano ovim Opštim uslovima.

 

 1. Definicije pojmova

Definicije pojmova iz ovih Uslova su sledeće:

Usluge Odnose se na servise i prateće usluge Web servisa i Web dodataka koje su dizajnirane i obezbeđene od strane Društva.
Web servisi: obuhvataju sve ili neke od sledećih usluga, u zavisnosti od izabranog paketa: (a) Web sajt na klik, (b) Chat, (c) Viber bulk poruke, (d) rezervacije termina, (e) help-desk aplikacije, (f) domen (.co.rs ili .rs…), (g) hosting, (h) tehničku podršku, (i) prioritet u podršci, (j) memorija na hard disku (HDD) i operativna memorija (RAM).
Web dodaci obuhvataju sve ili neke od sledećih usluga: (a) profesionalno slikanje proizvoda, (b) pisanje tekstova za web sajt, marketinške kampanje, društvene mreže i sl, (c) vođenje profila na društvenim mrežama, (d) bulk poruke odnosno dodatne Viber i SMS poruke. Web dodaci predstavljalju dopunu Web servisima, i mogu ih kupiti i koristiti i Korisnici koji nemaju ugovoren paket usluga odnosno ne koriste Web servise.
Web sajt na klik: odnosi se na mogućnost izrade web sajta na jednostavan način bez kodiranja, putem „povuci i pusti“ opcije.
Internet prodavnica: Izrada internet prodavnice: instalacija, podešavanje i optimizacija Web Shop-a (prodavnice na internetu) se jednokratno naplaćuju i nisu uključeni u cenu paketa izrade web sajta.
Cena zavisi od specifičnosti, kompleksnosti zahteva i potreba za vaš biznis (registracija korisnika, online plaćanje, način dostave, broj proizvoda, varijacije proizvoda, dizajna…).
Cena održavanja internet prodavnice je uračunata u cenu mesečne pretplate.
Chat: odnosi se na mogućnost dopisivanja Korisnika sa posetiocima njegovog sajta.
Viber bulk poruke: odnosi se na mogućnost slanja promotivnih poruka preko Viber servisa velikom broju korisnika.
Rezervacija termina: odnosi se na mogućnost online rezervacije termina za različite tipove usluga Korisnika.
Help-desk aplikacija odnosi se na efikasan i jednostavan način odgovaranja na pitanja i rešavanje problema putem „email to ticket“ komunikacije.
Korisnik odnosi se na pravno ili fizičko lice koje je saglasno sa ovim Opštim uslovima i koje koristi Usluge.
Ugovor dokument kojim Društvo i Korisnik ugovaraju uslove za korišćenje Usluga. Ugovor sadrži identifikacione podatke o Društvu i Korisniku usluge, kao i detalje usluge i odabranog paketa. Opšti uslovi su sastavni deo Ugovora.
Korisničko ime: odnosi se na kombinaciju engleskih slova i brojeva izabranih od strane Korisnika i koje su odobrene od strane Društva za identifikaciju Korisnika i korišćenje Usluga.
Lozinka odnosi se na kombinaciju engleskih slova, brojeva i posebnih znakova koji su kreirali Korisnici radi zaštite poverljivosti ličnih podataka u internet komunikaciji (najmanje 8 karaktera i ne više od 12 uzastopnih karaktera koji se ne sastoje od email adrese, ne mogu biti isti kao Korisničko ime, ne mogu sadržati isti broj ili karakter tri ili više puta uzastopno).

 

 1. Obaveze Društva

Društvo se obavezuje da:

 • U roku od 2 radna dana od dana potpisivanja Ugovora, prihvatanja ovih Opštih uslova i nakon prijema ugovorene uplate, pruži Korisniku Usluge, a u skladu sa odabranim paketom; Paket će biti aktiviran tek nakon što Društvo primi uplatu za odabran paket u skladu sa ugovorenim načinom plaćanja.
 • Obezbedi sve tehničke uslove neophodne za pružanje ugovorenih usluga;
 • Usluge pruža u skladu sa standardima prakse i dobrim poslovnim običjima;
 • Obezbedi Korisniku sve neophodne podatke za implementaciju ugovorenih usluga;
 • Obezbedi Korisniku tehničku podršku i pristup službi za intervencije za slučaj kada Usluge budu ometene i to: pisanim putem na adresu podrska@naklik.rs ili u okviru kontrolnog panela Korisnika;
 • da obrađuje i čuva sve lične podatke korisnika u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i u skladu sa Politikom privatnosti Društva.

 

 1. Obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje da:

 • Obezbedi sve tehničke i sistemske preduslove za implementaciju Usluga;
 • Dostavi ispravne podatke za potrebe registracije i zaključenja Ugovora, i da Društvo obavesti o promeni istih najkasnije u roku od 10 dana od dana nastanka promene;
 • Plati ugovorenu naknadu u skladu sa ugovorenim paketom, na način kako je to definisano Ugovorom i Opštim uslovima;
 • Primeni sve mere bezbednosti prilikom određivanja i čuvanja parametara za pristup sistemu za korišćenje Usluga (Lozinka i Korisničko ime);
 • Da prijavi Društvu sve smetnje prilikom korišćenja Usluga u roku od 48h od nastanka smetnji na adresu: podrska@naklik.rs ;
 • Da usluge Werb servisa koristi samo za reprodukciju i distribuciju materijala koji nije zaštićen autorskim pravima, materijalima nad kojima Korisnik ima autorska prava ili pravima nad kojima Korisnik ima pravnu dozvolu za reprodukovanje i distribuciju;
 • Ne koristi usluge u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene Ugovorom i Opštim uslovima. Izričito je zabranjeno da se Usluge koriste u vezi sa sadržajem (i) koji krši prava bilo koje treće strane, uključujući prava intelektualne svojine; (ii) koji je uvredljiv, preteći, predstavlja klevetu ili je na neki drugi način nezakonit ili neusklađen sa smernicama Društva; ili (iii) koji sadrži viruse ili drugi štetan softver, kôd ili neko drugo sredstvo koje ometa ili ograničava korišćenje Usluge ili uređaja preko kojeg se navedena usluga koristi.
 • Neće ometati ili pokušati da ometa pružanje ili korišćenje Usluga od strane drugih korisnika na bilo koji način pomoću bilo kog uređaja, što bez ograničenja uključuje slanje pošte, hakovanje, otpremanje računarskih virusa, kao i druge metode.

 

 1. Paketi usluga i cene

Usluga je dostupna Korisniku u skladu sa izabranim paketom. Paketi usluga i prateći cenovnik istih bliže su definisani i dostupni na naklik.rs. Vrsta izabranog paketa biće naznačena u svakom korisničkom Ugovoru.

Iznos naknade za korišćenje Usluge predefinisan je u skladu sa izabranim paketom i obračunat je za korišćenje usluge za period od 12 meseci od dana potpisivanja Ugovora.

Društvo zadržava pravo da promeni cene usluga. Društvo će obavestiti Korisnika najmanje mesec dana unapred, putem emaila o nameri jednostrane izmene cena, kao i pravo Korisnika na raskid pretplatničkog odnosa odnosno Ugovora pre isteka perioda na koji je Ugovor zaključen. Korisnik ima pravo da po prijemu pomenutog obaveštenja raskine Ugovorni odnos bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim promenama bitno menjaju uslovi pod kojima je pretplatnički odnos zasnovan, na način koji nije u korist Korisnika.

Od 01.09.2023. za sve korisnike primenjivaće se nove cene paketa (cenovnik od 10.10.2022.).

 

 1. Način plaćanja Usluga

Korisnik može da plati pripadajući iznos za ugovorenu Uslugu: (a) mesečno (po sistemu pretplate „isti iznos 12 meseci“), ili (b) u celosti, pre početka pružanja usluga, u kom slučaju stiče pravo na 2 meseca gratis perioda (po principu „plati 10 koristi 12 meseci“).

Korisnik se prilikom registracije opredeljuje za način plaćanja Usluge. Plaćanje se može vršiti (i) platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro) koja podržava plaćanje preko interneta ili kao (ii) virmansko plaćanje (po ispostavljenom predračunu).

Plaćanje usluga se vrši svakog prvog u mesecu, osim za prvi mesec (mesec u kome se korisnik registruje) i to:

 • Za korisnike koji se registruju od 1. do 10. u mesecu: Puna cena
 • Za korisnike koji se registruju od 11. do 20. u mesecu: 70% od pune cene
 • Za korisnike koji se registruju od 21. do kraja meseca: 50% od pune cene

*računajući i navedene datume

 

6.1. Plaćanje platnom karticom putem interneta.

U slučaju plaćanja platnom karticom, kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (internet) plaćanje. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme Usluga. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Društvu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Registracija metoda plaćanja: Kada se podaci o kartici Korisnika, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje; u našem slučaju prilikom mesečnog plaćanja karticom), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Korisnik ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.

Prilikom plaćanja karticom, sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do minimalnog odstupanja.

U slučaju mesečnog plaćanja usluga karticom, transakcije će se obavljati automatski u sistemu relevantne banke, i teretiće račun Korisnika za pripadajući iznos na svakih 30 dana.

 

6.2. Virmansko plaćanje: Usluge mogu biti plaćene i virmanom, po ispostavljenom predračunu, direktnom uplatom na račun Društva, putem standardne uplatnice u bilo kojoj pošti ili banci ili putem interneta ako imate pristup svom računu (e-banking).

U slučaju virmanskog plaćanja Usluga u celosti, Korisnik je u obavezi da celokupan ugovoren iznos plati unapred, pre početka korišćenja Usluga, na osnovu ispostavljenog predračuna. Društvo će Korisniku ispostaviti predračun putem elektronske pošte na adresu koju je Korisnik ostavio prilikom registracije.

U slučaju mesečnog virmanskog plaćanja Usluga, Korisnik je u obavezi da iznos mesečne naknade plaća unapred za tekući mesec, a na osnovu ispostavljenog predračuna. Društvo će Korisniku ispostaviti predračun prvog dana u mesecu za tekući mesec, putem elektronske pošte na adresu koju je Korisnik dostavio prilikom registracije.

Bilo da se radi o mesečnom plaćanju ili plaćanju u celosti, Korisnik je dužan da plati navedeni iznos najkasnije u roku od 3 dana od prijema predračuna. Društvo nije odgovorno ukoliko Korisnik nije ostvario uvid u predračun u elektronskoj formi. Korisnik se obavezuje da odmah po isteku uobičajenog perioda za prijem mesečnog računa, a najkasnije do 7og (sedmog) dana u mesecu, obavesti Društvo o njegovom izostanku. U svakom slučaju, smatraće se da je Korisnik upoznat sa svojim zaduženjima najkasnije 7og (sedmog) dana u mesecu, odnosno da tog dana nastupaju posledice kao da je predračun blagovremeno uručen.

 

6.3. Nakon svake realizovane uplate, bilo da se radi o plaćanju karticom ili virmanskom plaćanju, odnosno da je u pitanju mesečno plaćanje ili plaćanje u celosti, Društvo će Korisniku izdati račun i poslati ga putem elektronske pošte na adresu koju je Korisnik naveo prilikom registracije.

Ukoliko Korisnik kasni sa plaćanjem, Društvo će na svaki dospeli a neizmireni iznos, obračunati zakonsku zateznu kamatu. Takođe, u slučaju da Korisnik ne izmiri svoje obaveze u ugovorenom roku, Društvo će imati pravo da privremeno obustavi pružanje Usluga, do izmirenja ukupnog duga. Privremena obustava pružanja Usluge ne oslobađa Korisnika obaveze plaćanja usluge tokom perioda u kojem je usluga bila privremeno obustavljena po punoj ceni važećeg paketa.

U slučaju da Korisnik ne plati ugovorene Usluge u periodu od 30 dana od dana dospelosti, Društvo će imati pravo da trajno obustavi pružanje Usluge, da otkaže Ugovor i da Korisnika duži za neizmirene obaveze do isteka Ugovora po punoj ceni važećeg paketa, a u skladu sa članom 6 ovih Opštih uslova.

Naplatu potraživanja za prekoračenje valute biće preneto na eksterno lice, odnosno po automatizmu za obaze plaćanja van valute biće poslate opomene advokata i ukoliko se ne izvrši uplata započinje se proces utuženja.

Kako ne bi dolazali u gorenavedenu situaciju najljubaznije vas molimo da vaše obaveze izmirujete na vreme i u navedenom roku.

 

 1. Trajanje Ugovora i raskid Ugovora

Društvo i Korisnik zaključuju Ugovor na određeno vreme sa periodom trajanja od minimum 12 meseci. U slučaju da Korisnik ne otkaže Ugovor 30 dana pre isteka perioda na koji je zaključen, smatraće se da je Ugovor automatski produžen na neodređeno vreme, uz mogućnost jednostranog raskida Ugovora od strane Korisnika uz dostavljanje Društvu prethodnog pisanog saopštenja sa otkaznim rokom od 60 dana.

Korisnik nema pravo raskida Ugovora za vreme trajanja ugovorenog minimalnog perioda korišćenja usluge (odnosno u periodu od 12 meseci od zaključenja Ugovora). Ukoliko Korisnik ipak želi da raskine Ugovor pre isteka perioda na koji je zaključen, Korisnik će biti u obavezi da Društvu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida Ugovora. Naknada štete za Korisnika koji je pravno lice, utvrđuje se u iznosu koji odgovara zbiru svih neizmirenih i dospelih dugovanja i preostalih mesečnih pretplata počev od raskida Ugovora do isteka inicijalno ugovorenog obaveznog trajanja Ugovora za izabrani paket.

Prethodne odredbe o naknadi štete primenjuju se i u slučaju da Društvo jednostrano raskine Ugovor bez otkaznog roka iz razloga definisanih ovim Opštim uslovima kao i ukoliko Korisnik ne izmiri sve svoje dospele obaveze u skladu sa čl. 5 ovih Opštih uslova.

Društvo ima pravo da jednostrano raskine Ugovor, bez otkaznog roka u sledećim slučajevima:

 1. U slučaju da Korisnik preduzima radnje kojima se vrši krivično delo ili privredni prestup;
 2. U slučaju da Korisnik vrši povredu odredaba autorskog prava i prava industrijske i intelektualne svojine ili vrši delo nelojalne konkurencije;
 3. U slučaju da Korisnik ugrožava ili povređuje nečija lična prava ili vrši povredu dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;
 4. Ukoliko Korisnik vrši povredu ovog Ugovora;
 5. U slučaju da Korisnik zloupotrebljava ili ugrožava funkcionalnost usluga ili ugrožava rad ostalih korisnika nepridržavanjem uputstava izdatih od strane Društva ili nadležnih organa,
 6. U slučaju kršenja propisa o zaštiti podataka o ličnosti od strane Korisnika i drugih oblika ugrožavanja trećih lica;
 7. U slučaju da Društvo prestane da pruža Usluge;
 8. U slučaju pokretanja stečajnog postupka ili likvidacije Korisnika.

Fair Play – Svaki korisnik nakon potpisivanja ugovora ima 30 dana, od trenutka potisivanja ugovora, da otkaže uslugu iz bilo kog razloga. Obaveštenje o otkazivanju usluge u navedenom roku moguće je poslati isključivo pisanim putem na email: podrska@naklik.rs gde je obavezno navesti: korisničko ime, tačan naziv korisnika, adresu i broj tekućeg računa na koji se vrši povraćaj sredstava. Društvo je u obavezi da Korisniku izvrši povraćaj sredstava najkasnije u roku od 45 dana od prijema Obaveštenja o otkazivanju usluga.

 

 1. Sistemski zahtevi

Korišćenje Usluga zahteva uređaj (računar ili laptop) koji je kompatibilan sa Uslugama, sa mogućnošću povezivanja na internet (uz moguće naknade pružaoca intenet usluga) i određeni softver (veb pretraživači novijih verzija: Google Chrome, Mozilla Firefox). S obzirom da korišćenje Usluga podrazumeva hardver, softver, i pristup internetu, mogućnost korišćenja usluga može zavisiti od performansi navedenih faktora. Preporučuje se korišćenje brze internet veze.

Prihvatanjem ovih Oštih uslova, Korisnik potvrđuje i saglasan je da su takvi sistemski zahtevi, koji se povremeno mogu menjati, odgovornost Korisnika.

 

 1. Ažuriranje softvera

Softver koji koristite tokom korišćenja Usluga može automatski, povremeno, da preuzima i instalira ažuriranja. Ova ažuriranja su dizajnirana da unaprede, poboljšaju i dalje razvijaju usluge i mogu biti u obliku ispravki grešaka, poboljšanih funkcija, novih softverskih modula i kompletno novih verzija. Prihvatanjem ovih Uslova poslovanja, Korisnik je saglasan da prima takva ažuriranja (i dozvoljava Društvu da ih isporučuje) kao deo korišćenja Usluga.

 

 1. Intelektualna svojina

Osim ukoliko nije drugačije navedeno, Društvo je nosilac svih autorskih prava, žigova i drugih prava intelektualne svojine nad celim sadržajem i materijalima na adresi naklik.rs. Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, prepisivanje, umnožavanje ili distribucija navedenog sadržaja, bez prethodne pisane dozvole Društva.

Korisnik se, prihvatanjem ovih Opštih uslova, obavezuje da neće uklanjati, sakrivati ili menjati bilo koja obaveštenja o vlasničkim pravima (uključujući obaveštenja o autorskim pravima i zaštitnom znaku) koje mogu biti pridodata ili su sadržana u Uslugama.

S obzirom da je Korisnik pretplaćen na servis i da dizajn i izradu sajta nije dodatno platio, nakon isteka minimalne Ugovorne obaveze od 12 meseci, Korisnik ne može od Društva da zahteva da mu isporuči kod i bazu jer Korisnik nije vlasnik koda i baze. Korisnik je isključivo vlasnik materijala koje je dostavio Društvu. U slučaju da Korisnik želi da postane valsnik koda i baze neophodno je da Društvu jednokratno uplati iznos od 199,00 EUR + PDV (po srednjem kursu NBS na dan plaćanja) ili više u zavisnosti od kompleksnosti inicijalnog zahteva Korisnika i veličine sajta i neophodno je da je Korisnik izmirio sve obaveze prema Društvu. Korisnik postaje vlasnik koda i baze nakon 24 meseca korišćenja servisa i redovnog izmirenja obaveza bez ikakve dodatne naknade. U svakom slučaju Društvo ne radi migriranje koda i baze sa servera Društva na servere kod drugih pružalaca usluge Hostinga i Korisniku isključivo isporučuje kod i bazu (po navedenim uslovima).

 

 1. Ograničenje odgovornosti

Društvo ne garantuje da će Usluge odgovarati zahtevima Korinika niti da će postići bilo koji specifični nivo performansi ili funkcionalnosti niti da će biti kompatibilne sa hardverom i softverom koji Korisnik koristiti.

Društvo neće biti odgovorno Korisniku za gubitak podataka, neovlašćen pristup trećih lica podacima Korisnika, štetu na Korisnikovim uređajima nastalu usled virusa i sl. koja nastane usled korišćenja Usluga suprotno uputstvu Društva ili proizvođača uređaja.

Društvo ne snosi odgovornost za nemogućnost korišćenja Usluga nastalih kao posledica više sile. Viša sila uključuje bilo koji čin, događaj, propust ili nezgodu izvan razumne kontrole Društva i naročito uključuje (bez ograničenja) štrajkove, javne nerede, pobunu, invaziju, teroristički napad, rat, vatru, eksploziju, oluju, poplave, zemljotres, sleganje zemljišta, epidemiju ili drugu prirodnu katastrofu, nemogućnost korišćenja železnice, brodova, aviona, motornog transporta i drugih oblika javnog i privatnog prevoza, nemogućnost korišćenja javnih i privatnih telekomunikacionih mreža, akte, uredbe, zakone, propise ili ograničenja bilo koje vlade. Izvršavanje Ugovora smatra se suspendovanim u periodu trajanja više sile. Društvo će da koristi razumne napore da prekine događaj više sile ili pronađe rešenje koje će omogućiti da izvršava svoje obaveze po Ugovoru uprkos događaju više sile.

Društvo ne snosi odgovornost za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede ili zanemarivanja obaveze čuvanja tajnosti podataka o svom Korisničkom nalogu (Korisničko ime i Lozinka) učinjenom od strane Korisnika.

Društvo ne snosi odgovornost za sadržaj Korisnika koji on sačini, objavi ili pošalje korišćenjem Usluga. Društvo ne modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj Korisnika i Korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja proisteknu.

Maksimalna odgovornost Društva koja proizlazi iz ili u vezi sa Ugovorom neće premašiti ukupan iznos naknada koju je Korisnik platio za 3 meseca korišćenja Usluga pre nastanka povrede odnosno pokretanja tužbe.

 

 1. Obaveze i dužnosti u pogledu identifikacije Korisničkog imena i Lozinke

Korisnici moraju savesno i adekvatno zaštititi svoje Korisničko ime i Lozinku. Korisnici su isključivo odgovorni za sve posledice nemarnog upravljanja ili nepravilnog korišćenja njihovog Korisničkog imena i Lozinki.

 

 1. Privatnost

Društvo prikuplja i obrađuje lične podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, ovim Uslovima, kao i u skladu s relevantnim propisima Republike Srbije o zaštiti ličnih podataka.

Tokom korišćenja Usluga, Društvo će prikupljati i obrađivati sledeće podatke Korisnika: ime i prezime zastupnika, kontakt podatke (naziv, adresu, email, broj telefona, matični broj i pib), podatke koji su neophodni za obračun i izradu računa i naplatu usluga, informacije potrebne da omoguće pristup vašem profilu naloga, kao što su korisničko ime i lozinka, i / ili sigurnosno pitanje i odgovor, dijagnostičke informacije, tehničke informacije, informacije o greškama i informacije o korišćenju kao što su vreme i trajanje korišćenja usluge, glasovne informacije kada se obratite timu naše korisničke službe.

Navedene podatke Društvo koristi za pružanje Usluga, za registrovanje Korisnika ili registrovanje uređaja za korišćenje Usluge, izvršenje Ugovora, upravljanje nalogom i obezbeđenje pristupa Uslugama, radi usklađivanja sa zakonskim obavezama, unapređenja i modernizacije svojih usluga kao i u marketinške, promotivne, istraživačke i druge svrhe (po osnovu izričitog pristanka Korisnika kada je to neophodno).

Obradu podataka o Korisnicima vršiće zaposleni u Društvu i druga lica koja za potrebe Društva obavljaju poslove radi izvršenja Usluga, izdavanja računa, odgovaranja na pitanja i prigovore Korisnika, kao i druge poslove u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti. Mogući korisnici podataka su lica koja se u ime i za račun Društva bave naplatom potraživanja od Korisnika, kao i nadležni državni organi, u slučajevima i na način predviđenim zakonom. Korisnik je saglasan da Društvo ovlasti drugo pravno ili fizičko lice radi naplate potraživanja iz ugovora.

Društvo vrlo ozbiljno shvata zaštitu podataka o ličnosti i stoga preduzima sve odgovarajuće fizičke i tehničke mere kako bi zaštitilo podatke koje prikuplja u vezi sa uslugama. Međutim, neophodno je imati u vidu da iako Društvo preduzima razumne korake kako bi zaštitilo lične podatke Korisnika, nijedna web-stranica, prenos preko interneta, računarski sistem ili bežična veza nisu u potpunosti bezbedni.

Korisnik ima pravo da u svakom momentu zahteva od Društva sve detalje o podacima koje Društvo o njemu prikuplja i da traži da se eventualne greške isprave, da se protivi obradi ili da traži ograničenje obrade, da zahteva pristup tim informacijama, kao i njihovo brisanje ili prenosivost. U skladu sa zakonom, Društvo ima pravo da odbije da obradi zahteve koji se nerazumno ponavljaju, koji zahtevaju nesrazmerne tehničke napore, koji ugrožavaju privatnost drugih osoba ili za koje pristup inače nije obavezan po lokalnom zakonu. Korisnik može da uputi Zahtev za pristupanje informacijama na sledeću adresu: podrska.naklik.rs.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova i potpisivanjem Ugovora, Korisnik priznaje da je upoznat i saglasan i sa Politikom privatnosti Društva, te dobrovoljno daje pristanak da Društvo prikuplja, obrađuje i čuva podatke Korisnika na način kako je to definisano Opštim uslovima, Ugovorom i Politikom privatnosti.

 

 1. Usluge trećih lica

Ponekad, kao rezultat korišćenja Usluga, Korisnik može koristiti usluge ili preuzeti neki deo sadržaja koje pruža treća strana. Korišćenje ovih usluga trećih lica, softvera ili proizvoda podleže posebnim odredbama između Korisnika i trećeg lica na koje ne utiču odredbe ovog Ugovora.

Usluge trećih lica uključuju, bez ograničenja: (a) sve usluge trećeg lica koje pomažu Korisnicima u korišćenju Usluge, i (b) sve softverske i druge proizvode i usluge koje Korisnik dobija preko Društva ali su vlasništvo treće strane (npr. Viber, Google Chrome i sl.).

Društvo nije odgovorno za proizvode i usluge treće strane, čak i ako Društvo preporuči treću stranu kao dobavljača, čak iako su proizvodi i usluge treće strane u vezi sa Uslugama ili mogućnošću Korisnika da koristi Usluge.

Korisnik je svestan i saglasan da upotreba bilo kog softvera, usluge ili proizvoda trećeg lica podleže uslovima trećeg lica.

 

 1. Izrada sajta, podrška i pomoć pri radu – rokovi

Korisnik nije ograničen količinom sadržaja (brojem strana, brojem slika, količinom teksta i slično), sve dok Korisnik ima raspoloživih resursa na serveru (HDD, Ram), za izabrani paket. U slučaju nedostataka resursa Korisnik je dužan da izabere prvi sldeći -veći paket koji odgovara potrebama Korisnika.

Uobičajeni rok za izradu web sajta od 10ak stranica je 10ak radnih dana. Svaki rok se definiše sa svakim novim Korisnikom ponaosob, shodno trenutnoj raspoloživosti kapaciteta Društva i potrebama Korisnika.

Korisnik dostavlja sve materijale (slike i tekstove).
Ukoliko korisnik kasni sa isporukom materijala, odobravanjem ili plaćanjem, navedeni rok ne važi.

Unos prekomernog sadržaja jeste uračunato u cenu, ali nije uračunato u navedeni rok izrade. Rok za unos sadržaja biće definisan u zavisnosti od broja stranica i shodno mogućnostima i raspoloživosti kapaciteta Društva.
Sadržaj korisnik može sam da unosi prema uputstvu u PDF-u, ili dodatno da plati za unos sadržaja u određenom vremenskom roku. Cena zavisi od količine materijala i zahtevanog roka.

Podrška i pomoć pri radu podrazumevaju monitoring, ažuriranje biblioteka za nesmetano funkcionisanje web sajta, čuvanje rezervnih kopija web sajta – backup, dodavanje sadržaja i/ili pomoć Korisnicima ukoliko sami žele da ažuriraju sajt.
Podrška i pomoć pri radu funkcionišu po urgentnosti zahteva Korisnika: Hitno, Srednje, Nisko.
Prednost imaju korisnici koji imaju „Prioritet u podršci“.
Samo pisani zahtevi poslati na email adresu: podrska@naklik.rs  i sa email adrese Korisnika koju je Korisnik ostavio prilikom registracije, smatraju se relevantnim i uzimaće se u obzir.
Hitno: Podrazumeva samo i isključivo da sajt nije dostupan iz bilo kog razloga. Društvo u ovim slučajevima će reagovati odmah po prijemu zahteva, a najkasnije u roku od 12h do 24h. Rok za utvrđivanje problema, završetak i ponovno puštanje web sajta u rad zavisi od utvrđenog problema 
Srednje: Podrazumeva da je sajt dostupan, ali da pojedini delovi izbacuju greške i/ili posetioci ne mogu da ga koriste na način na koji je inicijalno predviđeno. Društvo u ovim slučajevima će otkloniti navedene nedostatke najranije u roku od 24-48h od trenutka prijema zahteva, a nekad i duže u zavisnosti od kompleksnosti greške i trenutno raspoloživih kapaciteta Društva.
Nisko: Dodavanje novog, ili izmena postojećeg sadržaja, pitanja, predlozi i saveti. Društvo u ovim slučajevima će uraditi željene izmene najranije u roku od 48-72h od trenutka prijema zahteva, a nekad i duže u zavisnosti od kompleksnosti zahteva, broja željenih izmena i trenutno raspoloživih kapaciteta Društva.

Na svaki primljen zahtev, Korisnik će dobiti obaveštenje o prijemu, a nakon obrade zahteva dobiće infomraciju kada će mu zahtev biti rešen.

 

 1. Završne odredbe

Odredbe ovih Opštih uslova i odredbe Ugovora kao i druga dokumenta koja se navode u odredbama Opštih uslova i Ugovora čine celokupan pravni odnos između Društva i Korisnika i regulišu korišćenje Usluga od strane Korisnika, te u potpunosti zamenjuju bilo kakve prethodne ugovore između Korisnika i Društva u vezi sa Uslugama.

Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Opštih uslova ili Ugovora postane protivna zakonu, nevažeća ili neizvršiva u skladu sa zakonom, to neće uticati na zakonitost, punovažnost i izvršivost ostalih odredbi Ugovora i ovih Opštih uslova.

Sva komunikacija u vezi izvršenja Ugovora vršiće se pisanim putem, e-mailom na sledeće adrese: (i) Korisniku će se smatrati isporučenom ako je poslata na email adresu navedenu prilikom registracije, a (ii) Društvu ako je poslata na adresupodrska@naklik.rs.

Korisnik i Društvo će pokušati da sve eventualne sporove nastale u vezi sa Uslugama reše sporazumno, uključujući sporove nastale u pogledu tumačenja, primene ili sprovođenja ovih Opštih uslova. U slučaju da strane ne uspeju da reše spor sporazumnim putem, spor će se rešavati pred nadležnim sudom u Beogradu, u skladu sa važećim pravom Republike Srbije.

U slučaju sukoba između ovih Opštih uslova servisa i bilo kog drugog elementa Ugovora ili bilo koje narudžbenice, ovi Opšti uslovi će biti važeći i na snazi.

 

Ovi Opšti uslovi objavljeni su i stupaju na snagu dana 17.08.2022.

Mišljenje Ministarstva finansija o izdavanju elektronskog računa

narandžasti kvadrat sa belim inicijalima OK pored koga belim slovima piše onClick

Linum Internet Solution d.o.o.
Zvečanska 11
11000 Beograd, Srbija
PIB: 108889775
Matični broj: 21088030

Radno vreme:

Pon - Pet: 9 - 17h
Subota: 9 - 14h

Pišite nam i direktno na (klik na ikonicu):

Crvena loptica sa belim znakom pored koje piše UniCredit Bank crnim slovima
Plava zvezda pored koje piše ALLSECURE a iznad svega ima mali sivi katanac sa natpisom bezbedna plaćanja
Plavim slovima ispisano verified by visa
Dve kartice jedna pored druge sa plavom linijom na vrhu i žutom linijom na dnu na kojima piše velikim plavim slvima VISA
Crvenim slovima ispisano MasterCard a ispod narandžastim slovima ispisano SecureCode
Crveni i narandžasti krugovi ispod kojih piše MasterCard i pored njih crveni i plavi krug ispod kojih piše Maestro

Copyrights © 2020 All Rights Reserved | Web servis na klik | Izrada sajta - web sajtova Beograd, Srbija