Mišljenje o elektronskom računu

PRIVREDNI SAVETNIK
U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas o sledećem:

Ukoliko primljeni račun sadrži sve propisane elemente koji su taksativno navedeni u čl 42. stav 3. i ispunjeni su ostali uslovi iz člana 28 Zakona o PDV primalac računa – poreski obveznik ima pravo na prethodno porez nezavisno od činjenice da račun sastavljen na računaru ne sadrži potpis i pečat, odnosno elektronski potpis.

Ovakav stav potvrđen je i mišljenjem Ministarstva finansija br. 413-00-2951/2009-04 od 15. 01. 2010. godine u kome je ovaj državni organ izneo gledište po kome:

„Saglasno sa navedenim, obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez od PDV koji duguje, uz ispunjenje svih predviđenih uslova – da poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu koji je izdat u skladu sa Zakonom (da je račun izdat za izvršeni promet na dan ili nakon izvršenog prometa i da sadrži sve propisane podatke), kao i da nabavljena dobra, odnosno primljene usluge koristi ili da će da ih koristi za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za preomt koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Napominjemo, ako račun za izvršeni promet ne sadrži pečat izdavaoca računa i potpis ovlašćenog lica, ta okolnost ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.“

S poštovanjem,
Odgovor pripremila
Đ.Brkić

Urednik
mr Slovenko Brkić

Mišljenje Ministarstva finansija RS
413-00-552/2011-04 29/06/2011

U skladu sa odredbom člana 42. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05 i 61/07 – u daljem tekstu: Zakon), obveznik je dužan da izda račun ili drugi dokument koji služi kao račun (u daljem tekstu: račun) za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima.

Prema odredbi člana 42. stav 2. Zakona, obaveza izdavanja računa iz stava 1. ovog člana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno plaćanje), s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV. Saglasno odredbama stava 3. istog člana Zakona, račun naročito sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa; 
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa; 
3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa; 
4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga; 
5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja; 
6) iznos osnovice; 
7) poresku stopu koja se primenjuje; 
8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu; 
9) napomenu o poreskom oslobođenju.

Odredbama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 105/04, 140/04 i 67/05 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je u kojim slučajevima ne postoji obaveza izdavanja računa kao i slučajevi u kojima se mogu izostaviti pojedini podaci u računu.

Saglasno odredbi člana 2. Zakona o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS“, broj 51/09 – u daljem tekstu: Zakon o elektronskom dokumentu), elektronski dokument jeste skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video zapisa sadržanih u podnesku, pismenu, rešenju, ispravi ili bilo kom drugom aktu koji sačine pravna i fizička lica ili organi vlasti radi korišćenja u pravnom prometu ili u upravnom, sudskom ili drugom postupku pred organima vlasti, ako je elektronski izrađen, digitalizovan, poslat, primljen, sačuvan ili arhiviran na elektronskom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju. Prema odredbi člana 4. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskom dokumentu ne može se osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, a prema našem mišljenju, računom koji je obveznik PDV, u skladu sa Zakonom, dužan da izda za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima smatra se i dokument koji je poslat elektronskim putem (elektronski dokument) u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument, a koji sadrži sve podatke propisane Zakonom i Pravilnikom.

narandžasti kvadrat sa belim inicijalima OK pored koga belim slovima piše onClick

Linum Internet Solution d.o.o.
Zvečanska 11
11000 Beograd, Srbija
PIB: 108889775
Matični broj: 21088030

Radno vreme:

Pon - Pet: 9 - 17h
Subota: 9 - 14h

Pišite nam i direktno na (klik na ikonicu):

Crvena loptica sa belim znakom pored koje piše UniCredit Bank crnim slovima
Plava zvezda pored koje piše ALLSECURE a iznad svega ima mali sivi katanac sa natpisom bezbedna plaćanja
Plavim slovima ispisano verified by visa
Dve kartice jedna pored druge sa plavom linijom na vrhu i žutom linijom na dnu na kojima piše velikim plavim slvima VISA
Crvenim slovima ispisano MasterCard a ispod narandžastim slovima ispisano SecureCode
Crveni i narandžasti krugovi ispod kojih piše MasterCard i pored njih crveni i plavi krug ispod kojih piše Maestro

Copyrights © 2020 All Rights Reserved | Web servis na klik | Izrada sajta - web sajtova Beograd, Srbija